Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja za izlete putničke agencije Bespoke Croatia

Ovi Opći uvjeti poslovanja reguliraju međusobne odnose između Bespoke Croatia, obrt za usluge, VL. Karlo Kapusta, , Drenjska Ulica 28, Drenje Brdovečko, OIB:05914417432 kao organizatora izleta (u daljnjem tekstu Bespoke Croatia) i putnika odnosno ugovaratelja izleta u slučaju kad ugovaratelj izleta sklapa ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu Putnik). Izlet znači kombinacija najmanje dviju pojedinačnih usluga za potrebe istog putovanja ili odmora, koje se sastoje od prijevoza ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga, a traje manje od 24 sata i ne uključuje noćenje.

Ugovaranje, plaćanje i cijena izleta

Jednokratnom uplatom cijene izleta ili dijela cijene (ukoliko je ugovorom tako navedeno), uz istovremeno davanje potrebnih podataka Bespoke Croatia e-mailom, faksom, poštom ili putem Interneta, Putnik sklapa s Bespoke Croatiom Ugovor o izletu kojeg čine Potvrda o kupnji izleta (račun i/ili voucher), program izleta i predmetni Opći uvjeti izleta uz prihvaćanje uvjeta sadržanih u navedenim dokumentima.

Sadržaj izleta čini, odnosno cijena izleta uključuje, sve što je navedeno u programu izleta u dijelu “cijena izleta uključuje”. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu izleta pa ih stoga Putnik posebno plaća. Za posebne usluge koje Bespoke Croatia ne može osigurati i uključiti u Ugovor i/ili one koje Putnik zatraži za vrijeme trajanja izleta i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, Bespoke Croatia ne snosi odgovornost kao organizator izleta bez obzira na pomoć koju će voditelj putovanja/turistički vodič/predstavnik Bespoke Croatije pružiti Putniku u pribavljanju tih usluga i na informacije o okvirnim cijenama tih usluga. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta Putnik podnosi eventualni prigovor izravno izvršitelju usluge.

Bespoke Croatia zadržava pravo promjene cijene najkasnije 14 dana prije početka izleta ukoliko je došlo do promjena važećih poreznih propisa, promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu izleta.

U slučaju povišenja cijene, Bespoke Croatia može predložiti promjenu cijene ili otkazati izlet uz povrat kupcu plaćenog iznosa cijene izleta. Putnik ima pravo raskinuti ugovor o izletu te u tom slučaju Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova osiguranja i sličnih troškova.

Kupnjom izleta Putnik potvrđuje da mu je Bespoke Croatia stavio na raspolaganje prije sklapanja ugovora sljedeće informacije:

 • o cijeni izleta,
 • o odredištu (destinaciji),
 • o broju dnevnih obroka,
 • o sredstvu, karakteristikama i kategoriji prijevoza,
 • o planu putovanja,
 • o iznosu ili postotku predujma te o broju i iznosu obroka otplate ostatka cijene,
 • o graničnim, viznim i zdrastvenim formalnostima vezanim za izlet u inozemstvo,
 • o najmanjem broju putnika koji je potreban za organiziranje izleta te o roku u kojem će putnik biti obaviješten o otkazivanju izleta ako za izlet nije prijavljen dovoljan broj putnika.

Kategorizacija i opis usluga

Usluge su opisane prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme izdavanja programa. Standardi prehrane, prijevoznih sredstava i drugih usluga u pojedinim mjestima i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Bespoke Croatia ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga u programu putovanja i Općim uvjetima važećim za navedeni izlet, a koju informaciju Putnik dobije usmeno od djelatnika prodajnog mjesta, telefonom, pismeno od neovlaštene osobe ili na drugi način.

Program izleta

Program izleta jednako obvezuje Putnika i Bespoke Croatiju. Vremena polazaka navedenih u programu izleta Putnik se mora pridržavati jednako kao uputa i informacija koje u svezi s realizacijom programa dobije usmeno od Bespoke Croatije, odnosno voditelja putovanja ili turističkog vodiča tijekom izleta. Ukoliko se Putnik odvoji od grupe prije nego je dobio odgovarajuću obavijest o vremenu i mjestu ponovnog sastajanja grupe i nastavka izleta, za troškove i eventualnu štetu koju može pretrpjeti ne može teretiti Bespoke Croatiju. Bespoke Croatia zadržava pravo nastavka izleta i bez Putnika koji se ne pojavi na vrijeme na mjestu polaska ili nastavka putovanja, a Putnikov nedolazak smatrat će se otkazom izleta. Agencija ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se neke aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama i prirodnim pojavama, ne mogu realizirati u skladu s programom putovanja ili očekivanjima Putnika. Osim toga, Bespoke Croatia ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko uslijed vremenskih nepogoda dođe do nemogućnosti izvršenja svih sadržaja prema programu izleta, do promjene redoslijeda ili trajanja pojedinih sadržaja.

Promjene programa i otkaz izleta

Bespoke Croatia će Putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa izleta. Bespoke Croatia može otkazati izlet ili izvršiti promjene programa u bilo kojem trenutku ako prije početka ili za vrijeme izleta nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu spriječiti, izbjeći niti otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.), a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Bespoke Croatia bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor o izletu. Bespoke Croatia posebice pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete Putniku i po važećim propisima u putničkom prometu. Bespoke Croatia ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem.

Bespoke Croatia može otkazati izlet u cijelosti ili djelomično ukoliko ne sklopi ugovore o izletu za minimalni broj Putnika naveden u programu. U navedenim slučajevima Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova osiguranja i sličnih troškova. O otkazivanju izleta Putnik će biti obavješten najkasnije 24h prije početka izleta. U slučaju otkazivanja izleta, Bespoke Croatia može Putniku ponuditi drugi dan polaska ili drugi izlet. Putnik se bez odgode mora pisanim putem očitovati da li prihvaća ili odbija izmijenjeni ili zamjenski izlet. Ako putnik odbije izmjene i zamjenski izlet ili se ogluši na ponudu Bespoke Croatije, tada se raskida ugovor, a Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova osiguranja i sličnih troškova.U slučaju prihvata izmijenjenog ugovora ili zamjenskog izleta Putnik nema nikakvih potraživanja prema organizatoru izleta ili posredniku s bilo kojeg pravnog osnova, osim prava na povrat dijela cijene, ako zamjenski izlet ima nižu cijenu.

Naknade u slučaju otkaivanja izleta

Ako putnik želi otkazati izlet mora to učiniti pisano. Datum prijema pisanog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.

Ukoliko Putnik otkaže izlet, na ime naknade štete od ukupne cijene izleta Agencija zadržava (ukoliko u programu nije navedeno drugačije):

0-48 sati prije polaska na izlet – 100 % cijene izleta.

Putnici koji ne dođu na mjesto polaska u vrijeme naznačeno na programu ili u pisanoj uputi dobivenoj od Bespoke Croatije nemaju pravo na povrat uplaćenih sredstava. Ako se Putnik ne pojavi ili otkaže izlet za vrijeme njegovog trajanja Bespoke Croatia će naplatiti 100% cijene izleta.

Bespoke Croatia može najkasnije 24 sati prije polaska otkazati izlet iz razloga koji ne predstavljaju izvanredne okolnosti koje se ne mogu spriječiti, izbjeći niti otkloniti i u tom slučaju Putnik stječe pravo na povrat 100% plaćene cijene izleta ukoliko u programu nije navedeno drugačije. Ukoliko Bespoke Croatia otkaže izlet zbog nastupa okolnosti koje predstavljaju izvanredne okolnosti koje se ne mogu spriječiti, izbjeći niti otkloniti, isto može učiniti u bilo kojem trenutku i tada Putnik također stječe pravo na povrat 100% plaćene cijene izleta ukoliko u programu nije navedeno drugačije.

Ukoliko Bespoke Croatia otkaže izlet ili izmijeni program izleta iz bilo kojeg razloga Putnik neće steći pravo na novčani povrat, naknadu štete, naknadu troškova osiguranja i slične naknade osim na one koje su ovdje izričito naznačene.

Odgovornost za osobne isprave i vlastitu sigurnost putnika

Putnik je dužan pri polasku na izlet posjedovati Potvrdu o kupnji izleta (voucher ili račun), valjane putne isprave ukoliko putuje u inozemstvo, te osigurati da on osobno, njegovi dokumenti, prtljaga i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje, a Bespoke Croatia nije odgovoran za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja izleta prije ili za vrijeme izleta, Bespoke Croatia zadržava pravo naplate naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima.

Osim programa izleta Putnik je dužan pridržavati se i kućnog reda u ugostiteljskim i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom Bespoke Croatije i davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Bespoke Croatia otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu, a Putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Bespoke Croatia ne odgovara za radnje Putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Putnik. Pod uvjetom da to nikako ne utječe na realizaciju programa izleta i ne stvara dodatni trošak Bespoke Croatiji, predstavnik Bespoke Croatije (voditelj putovanja ili turistički vodič) pružit će osobnu pomoć Putniku u formalnostima vezanima uz kontakte s lokalnim vlastima, diplomatskim konzularnim predstavništvima, zdravstvenim ustanovama i slično.

U svim drugim slučajevima, Putnik je dužan osobno i o vlastitom trošku rješavati takve formalnosti. Ukoliko zbog rješavanja takvih formalnosti Putnik ne bude u mogućnosti nastaviti putovanje po programu, Bespoke Croatia će smatrati to otkazom putovanja. Za troškove i eventualnu štetu koju Putnik po toj osnovi može pretrpjeti ne može teretiti Bespoke Croatia. Putnik je dužan pravovremeno obavijestiti Bespoke Croatiju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje izleta (zdravstveni problemi koji iziskuju posebnu prehranu, kronične bolesti, alergije i sl.).

Zamjena putnika

Ako je Putnik spriječen započeti putovanje, tada može odrediti treću osobu kao zamjenskog putnika da se umjesto njega koristi ugovorenim uslugama te je o istome dužan pravodobno obavijestiti Bespoke Croatia pisanim putem. Bespoke Croatia će prihvatit treću osobu imenovanu kao zamjenskog putnika ako je pravodobno obaviješten, ako treća osoba ispunjava sve predviđene uvjete za izlet, ako ne postoje zakonske ili druge propisane prepreke koje onemogućuju zamjenu putnika te ako je moguće izvršiti promjenu rezervacije. Prije početka putovanja zamjenski putnik ili Putnik dužni su Bespoke Croatiji platiti sve evenutalne dodatne troškove uzrokovane zamjenom putnika.

Prtljaga

Bespoke Croatia nije odgovoran za prijevoz prtljage te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu. Prijevoz prtljage Putnik je dužan najaviti prije sklapanja Ugovora i može biti predmetom nadoplate. Ako je moguće, Bespoke Croatia će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Putnikov dodatni zahtjev za prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Putnik je sam dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenima u putničku kabinu prijevoznog sredstva (autobus, brod, kombi vozilo, automobil,…), te su ih prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, Putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Prijevoz kućnih ljubimaca nije dopušten, osim u iznimnim slučajevima na zahtjev i uz nadoplatu. Bespoke Croatia ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

Prigovori

Putnik može podnijeti pisani prigovor Bespoke Croatiji poštom na adresu Bespoke Croatia Putnička Agencija, obrt za usluge, VL. Karlo Kapusta., Drenjska 28 10291, Drenje Brdovečko ili putem elektroničke pošte na adresu info@bespoke-croatia.com. Bespoke Croatia je dužna bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora te odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Obavijest o načinu podnošenja prigovora dostupna je na ovoj poveznici complaint page.


Ako Putnik za vrijeme izleta istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovorenih usluga dužan se pridržavati uputa organizatora izleta/davatelja usluga o proceduri i surađivati s predstavnikom organizatora izleta /davatelja usluge kako bi se uzrok prigovora otklonio u mjestu pružanja usluge. U slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja usluga iz ugovorenog izleta čiji je organizator Bespoke Croatia, Putnik može pokrenuti postupak reklamacije propisan ovim Općim uvjetima radi uklanjanja uočenih nepravilnosti. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik je dužan uložiti prigovor za neodgovarajuću uslugu osobi koja je tu uslugu pružila u prisutnosti predstavnika Bespoke Croatije. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Bespoke Croatije i davateljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci prigovora. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara ugovorenoj usluzi, Bespoke Croatia ne mora uvažiti naknadni Putnikov prigovor. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Putnik predaje pisani prigovor prodajnom mjestu kojemu je uplatio izlet. Putnik je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti. Bespoke Croatia će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Putnika u roku od 15 dana od primitka prigovora iz prodajnog mjesta. Agencija može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Bespoke Croatia ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriče davanja informacija u javna glasila i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Putnik se odriče prava na tužbu. Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći iznos neiskorištenog dijela usluga, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene izleta. Ovime se isključuje pravo Putnika na naknadu stvarne štete. Svaki putnik prigovor podnosi zasebno. Organizator zadržava pravo odbijanja grupnih prigovora i prigovora koji ne stignu u roku, i onih za koje se utvrdi da se uzrok mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge, a putnik nije surađivao sa predstavnikom organizatora.

Izlet u organiziaciji drugih organizatora

Za sve izlete gdje je Bespoke Croatia glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je Bespoke Croatia posrednik odnosno nije glavni organizator izleta. Takvi izleti će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te Bespoke Croatia ne odgovara za provedbu izleta drugih organizatora.

Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge). Bespoke Croatia prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim važećim propisima. Podaci neće bit proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim u slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga.

Završne odredbe

Moguća/predviđena odstupanja od ovih Općih uvjeta poslovanja za izlete, moraju biti navedena u tekstu programa izleta. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih paket aranžmana

Ove Upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana (u daljnjem tekstu Upute i uvjeti) sastavni su dio Ugovora odnosno vaučera koji su sklopljeni između Bespoke Croatia i putnika/ugovaratelja turističkog aranžmana (u daljnjem tekstu Putnik) koji se prijavljuje za turistički aranžman.

Prijave i ugovaranje

Putnik se za putovanje koje organizira BESPOKE CROATIA može prijaviti u svim poslovnicama BESPOKE CROATIA telefonom, telefaksom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu te kod drugih ovlaštenih agenata. Potpisivanjem ugovora, vaučera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava komunikacije na daljinu, Putnik u cijelosti prihvaća ove Upute i uvjete koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, Putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 (dvadeset i jedan) dan prije početka putovanja, osim ako u programu nije drugačije navedeno (izuzetak je obročno plaćanje).

Cijena i sadržaj aranžmana

Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža.

Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Za povišenje cijene aranžmana do 10 % nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja većeg od 10 %, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obveze na nadoknadu štete.

Popusti za djecu i druge pogodnosti

Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane u opisu aranžmana.

Putna dokumentacija

Putniku će svi putni dokumenti biti predani najkasnije 5 dana prije polaska na put, ukoliko u programu nije drugačije navedeno. Putna dokumentacija podrazumijeva:

1. za aranžman uz vlastiti prijevoz: originalni vaučer i eventualne pismene obavijesti;

2. za aranžman uz prijevoz autobusom: originalni vaučer i program putovanja;

3. za aranžman uz prijevoz zrakoplovom: originalni vaučer, program putovanja i zrakoplovnu kartu.

Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima BESPOKE CROATIA opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa.

Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi.

BESPOKE CROATIA ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

Smještaj u sobe/apartmane

Raspored soba/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio neku određenu sobu/apartman, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a ista se najčešće mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu.

Odustajanje od putovanja

Ukoliko Putnik otkaže aranžman, BESPOKE CROATIA od ukupne cijene aranžmana zadržava:

 • do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn,
 • 29 - 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana,
 • 21 - 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana,
 • 14 - 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana,
 • 7 - 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana,
 • nakon polaska 100% cijene aranžmana.

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Eventualna drugačija otkazna skala od navedene nalazi se u programu i katalogu na koji se ta skala odnosi.

Ako Putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete, BESPOKE CROATIA zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.

Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava.

U slučaju da Putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, BESPOKE CROATIA će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.

Osiguranje od rizika otkaza

Ukoliko Putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih zapreka morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja navedenih u dijelu ovih Uputa i uvjeta naslovljenom «Odustajanje od putovanja», tada može uplatiti osiguranje od otkaza.

Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora i nije ga moguće uplatiti naknadno.

Premija osiguranja izračunava se ovisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Pri najmu apartmana dobiva se dijeljenjem cijene najma s brojem osoba u apartmanu. Nepredviđena zapreka je nastala ako postoji neki od sljedećih slučajeva:

1.teška bolest ili smrtni slučaj osiguranika, supružnika osiguranika, djeteta

osiguranika, roditelja ili brata ili sestre osiguranika ili njegovog/njezinog supružnika ili

usvojenika ili usvojitelja;

2.Elementarna nepogoda koja je proglašena od nadležnih vlasti;

3.Vojna služba.

U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također, pri otkazivanju aranžmana se ne isplaćuje trošak nabave viza, bez obzira ima li Putnik uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko Putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih zapreka BESPOKE CROATIA zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u dijelu ovih Uputa i uvjeta naslovljenom «Odustajanje od putovanja».

Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage

kao ni dragovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ove Upute i uvjeti, smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da Putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod BESPOKE CROATIA , pri čemu BESPOKE CROATIA djeluje samo kao posrednik.

Preporučamo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije ugovaranja polica osiguranja.

Otkaz putovanja od strane BESPOKE CROATIA ili promjena programa

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, BESPOKE CROATIA zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. BESPOKE CROATIA zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora. BESPOKE CROATIA zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja kao što su neki od sljedećih: promjena reda letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko BESPOKE CROATIA otkaže putovanje, Putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

Putne isprave

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za BESPOKE CROATIA , a ukoliko bi zbog takvog propusta Putnika BESPOKE CROATIA pretrpio dodatnu štetu, Putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam Putnik. BESPOKE CROATIA pratitelj će pomoći Putniku u slučaju gore navedene situacije, ali vodeći pritom računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna viza, BESPOKE CROATIA može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. BESPOKE CROATIA nije odgovoran za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela kojima se Putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

Devizni i carinski propisi

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave.U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane Putnika, sve nastale troškove snosi sam Putnik koji je prekršio propise.

Zdrastveni propisi

Za putovanja u neke zemlje potrebno je obaviti obvezna cijepljenja Putnika protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u takve zemlje Putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

Prtljaga

Kod prijevoza autobusom Putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenima u kabinu autobusa te ih je prilikom svakog napuštanja istog dužan ponijeti sa sobom. U protivnom, Putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njegovog nadzora.

Reklamacije

Reklamacije se podnose u pisanom obliku (poštom ili putem www.bespoke-croatia.com). Naglašavamo da je u interesu Putnika da svaki svoj prigovor svakako preda pisanim putem, a pružatelj usluga će nastojati pružiti ugovorenu uslugu, odnosno ispraviti greške. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, Putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu Putnik mora priložiti reklamaciji. Reklamaciju je Putnik je dužan uložiti u roku od 7 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko Putnik uloži reklamaciju u pisanom obliku nakon tog roka, BESPOKE CROATIA takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacije na usluge u inozemstvu, obvezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na Putnikovu odredištu. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana od dana ulaganja prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili neke druge institucije, te se obvezuje da neće davati informacija u medije. Isto tako, u ovom vremenu Putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.

Obveze putnika

Putnik je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske i zemlje kroz koju ili u koju putuje te je dužan pridržavati se kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i surađivati s predstavnikom organizatora i davateljima usluga. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih Uputa i uvjeta. Posljedice i troškove štete koju je prouzročio, Putnik će snositi odmah na recepciji hotela ili na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja BESPOKE CROATIA , putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu.

Osiguravajuća kuća: Wiener Osiguranje Vienna Insurance Group d.d.; Policy number: 1322-00051042

Nadležnost suda

U slučaju pritužbe, kupac usluge iz predmetnog programa ima pravo na prigovor kod organizatora programa. Ako je kupac nezadovoljan odlukom organizatora, ima pravo na sudsku arbitražu nadležnog suda u Zagrebu.

Politika zaštite osobnih podataka

BESPOKE CROATIA obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici BESPOKE CROATIA i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Korisnik usluga BESPOKE CROATIA osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci korisnika usluga potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju. BESPOKE CROATIA se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge ili ako je to zakonska obveza (npr. hotel, prijevoznik, granična policija).

Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Politici pohrane podataka. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

Završne odredbe

Ove Upute i uvjeti sastavni su dio Ugovora kojeg Putnik sklapa s BESPOKE CROATIA, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji BESPOKE CROATIA . Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uputa i uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja, ukoliko se radi o turoperatorima – inozemnim organizatorima putovanja. Potpisivanjem ugovora Putnik u cijelosti prihvaća program i ove Upute i uvjete. Izdavanjem ovih Uputa i uvjeta prestaju važiti sva ranije izdanja.

BESPOKE CROATIA putnička agencija, obrt za usluge, Karlo Kapusta

Drenjska 28, Drenje Brdovečko, 10291

Zagreb

PHONE: +385 98 174 6285

EMAIL: info@bespoke-croatia.com

BUSINESS MANAGER/OWNER (voditelj poslovnice/vlasnik) : Karlo Kapusta

Posljedice i troškove štete koju je prouzročio, Putnik će snositi odmah na recepciji hotela ili na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja BESPOKE CROATIA , putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu.

Osiguravajuća kuća: Uniqa osiguranje d.d. Zagreb; Broj police: dodati broj police

Nadležnost suda

U slučaju pritužbe, kupac usluge iz predmetnog programa ima pravo na prigovor kod organizatora programa. Ako je kupac nezadovoljan odlukom organizatora, ima pravo na sudsku arbitražu nadležnog suda u Zagrebu.

Politika zaštite osobnih podataka

BESPOKE CROATIA obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici BESPOKE CROATIA i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Korisnik usluga BESPOKE CROATIA osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci korisnika usluga potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju. BESPOKE CROATIA se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge ili ako je to zakonska obveza (npr. hotel, prijevoznik, granična policija).

Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Politici pohrane podataka. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

Završne odredbe

Ove Upute i uvjeti sastavni su dio Ugovora kojeg Putnik sklapa s BESPOKE CROATIA, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji BESPOKE CROATIA . Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uputa i uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja, ukoliko se radi o turoperatorima – inozemnim organizatorima putovanja. Potpisivanjem ugovora Putnik u cijelosti prihvaća program i ove Upute i uvjete. Izdavanjem ovih Uputa i uvjeta prestaju važiti sva ranije izdanja.

BESPOKE CROATIA putnička agencija, obrt za usluge, Karlo Kapusta

Drenjska 28, Drenje Brdovečko, 10291

Zagreb

PHONE: +385 98 174 6285

EMAIL: info@bespoke-croatia.com

BUSINESS MANAGER/OWNER (voditelj poslovnice/vlasnik) : Karlo Kapusta